Obchodné podmienky prejada zájazdov

I. Úvod

 • prevádzkovateľom elektronického obchodu www.primareisen.sk je Primatour s. r. o. Divadelná 1, 917 01 Trnava, IČO: 45388016,
 • ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch č. 281/2001 Z. z.
 • na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
 • všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK
 • ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servra usporiadajúcej CK
 • Primatour s. r. o. si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.
 • predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvnym podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
 • objednávateľ – ZOZ môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom

II. Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada

 • nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
 • na základe tohto záujmu, Primatour s.r.o. overí u CK dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
 • pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, Primatour s.r.o. dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
 • Primatour. s.r.o. na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
 • zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
 • ak zákazník súhlasi so znením ZOZ, VZP, zmluvu popíše a doručí ju Primatour s. r. o. (fax, e-mail, osobne) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr
 • zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

  Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
 • rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu Primatourom s.r.o. spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v Primatour s.r.o resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do Primatouru potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
 • k bezhotovostnej platbe použije objednávaľ VS, ktorý mu Primatour s.r.o. oznámil ako identifikátor jeho platby
 • termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK

III. Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)

 • informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva klientovi Primatour
 • spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
 • platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CK Topasu, ktorý ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
 • ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a Primatour s.r.o. ich ihneď preposiela klientovi
 • o odovzdaní pokynov si Primatour s.r.o. vedie záznam

IV.Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)

 • storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK
 • klient zasiela podpísané storno Primatouru s.r.o., ktorý ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
 • Primatour s.r.o. pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta, zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu bola vrátená zostávajúca suma (či v hotovosti, či na účet. V prípade bezhotovostnej platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý Primatour s.r. o. zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.
 • po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi
 • pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie UNION sprostredkované Topasom a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, Primatour s.r.o. sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich

V. Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb

 • reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 3 mesiacov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
       1/ na adresu Primatouru s.r.o.
       2/ na adresu organizujúcej CK
       3/ doniesť osobne na prevádzku Primatouru s.r.o.
 • právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. Primatour s. ro. po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.

VI. Spracovávanie osobných údajov

 • zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti Primatour s.r.o. prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
 • Primatour s.r.o. má registrované na Úrade na ochranu osobných údajov 2 informačné systémy a o ďalších 4 vedie evidenciu, má vypracovanú bezpačnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k týmto systémom a s CK má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu
 • Primatour s.r.o. nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov
 • zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou
 • ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je Primatour. s.r.o. povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať
 • pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.


V Trnave, 01.01.2015


*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
CK– cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
objednávateľ–  osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
– osobné údaje
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v  Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK
VZP – všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom
zákazník–  osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku
ZOZ – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

Partner

Partnerský web pre Slovenské a České cestovné kancelárie www.primatour.sk

Spolupracujeme

TUI FTI turistik NECKERMAN reisen MEIER\'S DETOUR Gulet turistik Terra reisen ETI